Pohřební služba Urban

 

Nárok na pracovní volno

 

Na pohřební obřad máme možnost čerpat pracovní volno s náhradou mzdy (upraveno zákoníkem práce) Zemře-li vám manžel, druh nebo dítě, máte zákonné právo na dva dny placeného volna na zařízení pohřbu a jeden placený den volna na pohřeb Při úmrtí rodičů, sourozenců, prarodičů, tchána, tchýně, švagra, švagrové, snachy nebo zetě máte nárok na jeden placený den volna na pohřeb a další den, jestliže obstaráváme pohřeb těchto osob Stejné podmínky platí při úmrtí vzdálenějších příbuzných, pokud v době jejich úmrtí žili s vámi v jedné společné domácnosti. Máte nárok na nejvýše jeden den pracovního volna, pokud je zesnulým prarodič nebo vnuk, prarodič manžela nebo jiné osoby, která nepatří k uvedeným příbuzným, ale prokazatelně žila s Vámi v době úmrtí ve společné domácnosti. V tomto případě máte nárok na další den volna, pokud obstaráváte pohřeb těchto osob. Pracovní volno s náhradou mzdy nám zaměstnavatel poskytne na nezbytně nutnou dobu i tehdy, pokud se zúčastníme pohřbu spoluzaměstnance. Potvrzení o účasti na pohřbu pro zaměstnavatele nebo potvrzení o vyřizování pohřbu Vám vystavíme při zařizování pohřbu.

 

Úmrtní list

 

Úmrtní list vystavuje matrika příslušná k místu úmrtí a to do 14 pracovních dnů. Matrika zasílá úmrtní list doporučeně na adresu objednavatele pohřbu. Vyzvednutí urny Na základě vámi podepsané „plné moci k vyzvednutí urny“ vyzvedneme urnu s ostatky v českobudějovickém krematoriu a uložíme ji na naší provozovně. Urnu si může vyzvednout pouze objednavatel pohřbu nebo jiná jím pověřená osoba s plnou mocí Urnu si můžete vyzvednout také osobně v českobudějovickém krematoriu. K vyzvednutí urny budete potřebovat občasný průkaz.

 

VDOVSKÝ A SIROTČÍ DŮCHOD

 

Nárok na vdovský a sirotčí důchod uplatňuje žadatel u správy sociálního zabezpečení podle místa posledního trvalého bydliště žadatele.

 • K žádosti o vdovský důchod se předkládá:
 • Občanský průkaz pozůstalého vdovce/vdovy
 • Oddací list (originál) 
 • Úmrtní list manžela/manželky 
 • Poslední výměr důchodu manžela/manželky 
 • Poslední výměr důchodu pozůstalého vdovce/vdovy K žádosti o sirotčí důchod přikládá žadatel: 
 • Občanský průkaz žadatele  
 • Rodný list dítěte 
 • Úmrtní list 
 • Oddací list  
 • Potvrzení o studiu dítěte

 

DĚDICKÁ ŘÍZENÍ

 

K dědickému řízení bude objednavatel pohřbu písemně vyzván notářem. Obvyklá doba je 1 měsíc od úmrtí.

 

Pohřební služba
Jaromír Urban

Pro sjednání obřadu z pohodlí Vašeho domova volejte

728 115 115

nebo pište

PSlisov@seznam.cz